Deze website is uitsluitend bedoeld voor zorgprofessionals.

Privacy

21 april 2020

1. Inleiding

Dit privacybeleid is opgesteld om u te informeren over de praktijken van MEDonline International B.V. (‘MEDonline, ‘wij’ of ‘ons’), betreffende het verzamelen, gebruik en de openbaarmaking van persoonlijke gegevens (zoals hierna omschreven) via https://obesitasplatform.nl / https://www.obpl.nl (de ‘site’) in zijn hoedanigheid als gegevensverantwoordelijke (zoals hierna omschreven).

Met ‘persoonlijke gegevens’ bedoelen wij alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals nader gedefinieerd de algemene verordening gegevensbescherming (EU) 2016/679.

Met ‘gegevensverantwoordelijke’ bedoelen wij de natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, het agentschap of een ander orgaan dat, alleen of tezamen met anderen, de doelstellingen en middelen voor de verwerking van de persoonlijke gegevens vaststelt, zoals nader gedefinieerd de algemene verordening gegevensbescherming
(EU) 2016/679.

Zorg dat u dit privacybeleid leest alvorens de site te gebruiken of persoonlijke gegevens te versturen. Uw gebruik van de site is onderworpen aan dit privacybeleid van de website. Wij kunnen dit privacybeleid te allen tijde geheel of gedeeltelijk wijzigen of bijwerken. Wij raden u daarom aan het privacybeleid regelmatig op actualisatie te raadplegen. De datum waarop de laatste actualisatie heeft plaatsgevonden is hierboven aangegeven.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Op deze site meldt u zich aan voor het Webinar via het inschrijfformulier. Wij verwerken uw persoonlijke gegevens om ervoor te zorgen dat u deel kunt nemen aan de Webinar, de nieuwsbrief ontvangt of op de hoogte blijft van overige activiteiten gekoppeld aan de Site. De wettelijke grondslag voor deze verwerkingsprocessen is de uw aanmelding en
deelname aan dit Webinar en alle opvolgende evenementen of aan de site gekoppelde activiteiten. Daarenboven is een rechtsgrond ons legitieme belangbij het zorgvuldig beheren van accounts en bijhouden van gegevens.

 Na uw aanmelding zal uw naam ter inzage gedeeld worden met samenwerkingspartners. De samenwerkingspartners hebben geen rechten tot verwerking of gebruik van deze persoonsgegevens. De samenwerkingspartners van www.obesitasplatform.nl zijn bekend via www.obesitasplatform.nl/over

3. Verwerking van contactgegevens

Als u middels contactformulier of contactbutton contact met ons gezocht hebt, zullen contactgegevens niet gedeeld worden met derden en worden deze vertrouwelijk behandeld door MEDonline.

4. Overige gegevensverwerking

Deze site verwerkt ook persoonlijke gegevens die door uw eigen browser worden verstuurd, zoals uw IP-adres en de specificaties van de browser. Deze verwerking is nodig voor de goede werking van de site.

5. Cookies

De site maakt gebruik van ‘cookies’. Sommige cookies zijn nodig om de site goed te laten functioneren en andere stellen ons in staat om het gebruik en de gebruikers van
de site te analyseren. Cookies kunnen ook worden gebruikt om u te voorzien van specifieke informatie of content die beter aansluit bij uw interesses. Een
aantal van deze cookies behoeft wellicht uw voorafgaande toestemming. Voor aanvullende informatie en om te zien welke cookies wij gebruiken, verwijzen wij
naar ons cookiebeleid.

6. Bewaring van persoonlijke gegevens

Wij streven ernaar persoonlijke gegevens zo kort mogelijk te bewaren. De bewaartermijn van uw persoonlijke gegevens bepalen wij aan de hand van de volgende criteria: (a)
het doel waarvoor wij uw persoonlijke gegevens gebruiken: wij bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig voor dat doel; en (b) wettelijke verplichtingen: uiteenlopende wet- en regelgeving schrijft minimale bewaartijden voor waaraan wij ons moeten houden.

7. Uw rechten

Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming, hebt u het:

Recht van inzage.
U kunt met ons contact opnemen voor het verkrijgen van informatie of wij al dan niet persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben verwerken. Indien wij uw persoonlijke gegevens verwerken, zullen wij u informeren betreffende de categorieën van persoonlijke gegevens die wij verwerken, de doelstellingen van de verwerking, de categorieën van ontvangers aan wie persoonlijke gegevens bekendgemaakt zijn of zullen worden en de beoogde opslagperiode of criteria ter bepaling van die periode.

Recht op rectificatie.
U hebt het recht op rectificatie of completering van onnauwkeurige of onvolledige persoonlijke gegevens die wij over u opslaan.

Recht van bezwaar.
Indien onze verwerking is gebaseerd op een legitiem belang van MEDonline, hebt u te allen tijde het recht van bezwaar tegen deze verwerking. Wij zullen uw persoonlijke gegevens dan niet meer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte.

Recht op beperking van de verwerking.
U hebt het recht ons te verzoeken de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken in specifieke situaties als vastgelegd in de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming (bijv. als de juistheid van uw persoonlijke gegevens door u wordt betwist, gedurende een periode die ons in de gelegenheid stelt de juistheid van uw persoonlijke gegevens te verifiëren). Beperking van onze verwerkingsprocessen kan van invloed zijn op de functionaliteit van de site.

Recht op gegevenswissing.
U hebt het recht ons te verzoeken om uw persoonlijke gegevens op systemen te wissen als uw persoonlijke gegevens niet langer nodig zijn in verband met de doeleinden waarvoor deze werden verzameld en anderszins werden verwerkt. U hebt ook het recht op gegevenswissing als u uw recht van bezwaar uitoefent zoals hierboven bedoeld, tenzij wij een hogere legitieme grond hebben om de desbetreffende gegevens niet te wissen. Mogelijk zijn wij niet onmiddellijk in staat om alle resterende kopieën van onze servers en back-upsystemen te verwijderen nadat de actieve gegevens gewist werden. Dergelijke kopieën zullen zo snel als dit redelijkerwijs mogelijk is gewist worden.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens.
U hebt het recht uw persoonlijke gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of te verzoeken dat zij deze gegevens aan een derde overdragen als dit technisch haalbaar is. Let wel dat dit recht alleen betrekking heeft op persoonlijke gegevens die u aan ons hebt verstrekt.

Teneinde de bovengenoemde rechten uit te oefenen, of als u vragen mocht hebben, gelieve contact op te nemen met onze lokale informatiebeveiligingsfunctionaris door te klikken op de link Contact of te mailen of contact op te nemen middels onderstaande gegevens.

MEDonline
International B.V.
De Corridor 14L
3621 ZB
0346-200013
KVK :54122171
privacy@medonline.nl

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming mocht u van mening zijn dat MEDonline uw persoonlijke gegevens onrechtmatig heeft verwerkt. Voor Nederland, zie www.autoriteitpersoonsgegevens.nl .

Search